Jėzus Nazarietis, 2019, popierius, mišri technika, 42×29,5cm

kategorijos
Leonardas Gutauskas 1938-2021
1938 m. gi­mė Kau­ne, mirė 2021 m. Vilniuje

1940–1944 gy­ve­no Vil­niu­je

1945–1953 gy­ve­no Kau­ne ir Vep­riuo­se, Uk­mer­gės ap­skri­ty­je

nuo 1954 gy­ve­no Vil­niu­je, kūrė Vil­niu­je ir Mar­da­sa­ve, Va­rė­nos r.

1957–1965 stu­di­ja­vo Vals­ty­bi­nia­me dai­lės ins­ti­tu­te

nuo 1967 Dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys

nuo 1976 Ra­šy­to­jų są­jun­gos na­rys

nuo 1989 gru­pės „24“ na­rys

Dar­bus yra įsi­gi­ję Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jus, Vil­nius; M. K. Čiur­lio­nio dai­lės mu­zie­jus, Kau­nas; Tret­ja­ko­vo ga­le­ri­ja, Mask­va; Puš­ki­no mu­zie­jus, Mask­va; Ham­bur­go ka­tali­kų aka­de­mi­ja, Vo­kie­ti­ja; Sar­me­des Mu­ni­ci­pa­li­te­tas, Ita­li­ja; taip pat pri­va­čios ko­lek­ci­jos Iz­ra­e­ly­je, JAV, Ita­li­jo­je, Len­ki­jo­je, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ja­po­ni­jo­je, Ka­na­do­je, Bra­zi­li­jo­je ir Lie­tu­vo­je.

Svar­biau­sios per­so­na­li­nės pa­ro­dos

1965 Na­tiur­mor­tai, Mies­tų sta­ty­bos ir pro­jek­ta­vi­mo ins­ti­tu­tas, Vil­nius

1967 Amu­le­tai, Ra­šy­to­jų są­jun­gos klu­bas, Vil­nius

1978 40-me­čio ta­py­bos pa­ro­da, Dai­lės pa­ro­dų rū­mai, Vil­nius

1987 Me­mo­ria­li­nė ta­py­ba, Me­no dar­buo­to­jų rū­mai, Vil­nius

1988 50-me­čio pa­ro­da, Dai­lės pa­ro­dų rū­mai, Vil­nius

1990 Ta­py­bos pa­ro­da, Drus­ki­nin­kai

1994 Žo­lės, ta­py­bos pa­ro­da, galerija „Kauno langas“, Kau­nas

1995 Ta­py­bos pa­ro­da „Var­tų“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

1996 Kar­diog­ra­ma, pie­ši­niai, ta­py­ba van­de­ni­niais da­žais, ko­lia­žai, ap­iman­tys lai­ką nuo 1960 iki 1996, „Var­tų“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

Sim­bo­lių žo­dy­nas, kom­po­zi­ci­jų pa­ro­da, „Var­tų“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

1998 60-mečio paroda, „Vartų“ galerija, Vilnius

2003 Sakralinės tapybos paroda, S. Juškaus galerija, Vilnius

Svar­biau­sios gru­pi­nės pa­ro­dos

1969 Pir­mo­ji Vil­niaus ta­py­bos bie­na­lė, Dai­lės pa­ro­dų rū­mai, Vil­nius

1988 Lie­tu­vių ta­py­bos pa­ro­da, Veng­ri­ja

1990–1998 Kas­me­ti­nės tarp­tau­ti­nės iliust­ra­ci­jų pa­ro­dos Sar­me­de, Ita­li­ja

1992 Tarp­tau­ti­nė iliust­ra­ci­jų pa­ro­da, Cen­tre Ge­or­ges Pom­pi­dou,

Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja

1993 Tri­jų Lie­tu­vos dai­li­nin­kų pa­ro­da, Ham­bur­gas, Vo­kie­ti­ja

1994 Tarp­tau­ti­nė iliust­ra­ci­jų pa­ro­da, Pa­la­cio Yandu­ri, Se­vi­li­ja, Is­pa­ni­ja

1995 Tarp­tau­ti­nė iliust­ra­ci­jų pa­ro­da, Pa­la­cio Foz, Li­sa­bo­na, Por­tu­ga­li­ja

1997 Ty­lu­sis mo­der­niz­mas Lie­tu­vo­je 1962–1982, Vil­niaus

šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras

1998 Ga­le­ri­jai „Var­tai“ – sep­ty­ne­ri, Vil­nius

Gru­pės „24“ pa­ro­dos

1990 Dai­lės pa­ro­dų rū­mai, Vil­nius

1991 Dai­lės pa­ro­dų rū­mai, Vil­nius

1992 Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­ja

Pa­ne­vė­žio dai­lės ga­le­ri­ja

Kė­dai­nių ro­tu­šės dai­lės ga­le­ri­ja

Klai­pė­dos pa­ro­dų rū­mai

„Ar­kos“ ga­le­ri­ja, Vil­nius (2 eks­po­zi­ci­jos)

Vil­niaus šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras

1993 „Ar­kos“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

„Lie­tu­vos ai­do“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

1994 SPA­DEM ga­le­ri­ja, Pa­ry­žius, Pran­cū­zi­ja

Mu­ni­ci­pa­li­nė bib­lio­te­ka, Tu­ras, Pran­cū­zi­ja

Ga­le­rie Plai­si­ren, Stok­hol­mas, Šve­di­ja

„Lie­tu­vos ai­do“ ga­le­ri­ja, Vil­nius

Mo­der­naus me­no mu­zie­jus Ar­se­nals, Ry­ga, Lat­vi­ja

Kny­gos ir jų iliust­ra­ci­jos

Po­ezi­ja:

1961 Iš­trū­ko ma­no žir­gai, „Va­ga“, Vil­nius

1976 Var­tai po die­me­džiu, „Va­ga“, Vil­nius

1980 Sve­tin­gu­mo na­mai, „Va­ga“, Vil­nius

1982 Kran­tas, „Va­ga“, Vil­nius

1985 Juok­da­rys, „Va­ga“, Vil­nius

1988 Por­tre­tas, „Va­ga“, Vil­nius

1996 Bet­lie­jus, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, Vil­nius

1998 Po­pie­ri­nė dė­žu­tė, Lie­tu­vos ra­šy­to­jų są­jun­gos lei­dyk­la, Vil­nius

2004 In fine, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius

2008 Švytintys kūnai, poema, „Alma littera“, Vilnius

Pro­za:

1990 Vilko dantų karoliai, romanas, Pirmoji knyga, „Vaga“, Vilnius

1994 Vil­ko dan­tų ka­ro­liai, ro­ma­nas, Ant­ro­ji kny­ga, „Va­ga“, Vil­nius

1997 Vil­ko dan­tų ka­ro­liai, ro­ma­nas, Tre­čio­ji kny­ga, „Va­ga“, Vil­nius

2001 Šešėliai, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius

2001 Laiškai iš Viešvilės, romanas, „Vaga“, Vilnius

2002 Briefe aus Viešvilė, romanas, „Athena“, Oberhausenas

2003 Listy z Wieszwili, romanas, „Ex libris“, Varšuva

2003 Plunksnos. Kazbek., romanai, „Tyto alba“, Vilnius

2006 Brieven fran Viešvilė, romanas, „Ariel skrifter 33“, Stokholmas

2006 Sapnų teologija, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius

2007 Musės. Palėpė., romanai, „Vaga“, Vilnius

2008 Daiktai, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius

Vai­kų li­te­ra­tū­ra:

1969 Du žvir­bliai, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1970 Vaš­ko dva­re­lis, eilėraščiai, mįs­lės, „Va­ga“, Vil­nius

1972 Gi­rių gies­mės de­vyn­bal­sės, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1973 Sak­mės apie bi­čių dar­bus, po­ema, „Va­ga“, Vil­nius

1974 Bal­tas­par­niai ma­lū­nė­liai, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1977 Juo­da že­me­lė – bal­tas py­ra­gė­lis, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1980 Dan­gaus kal­vis Per­kū­nas, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1981 Si­dab­ro žu­vys žai­džia, ei­lė­raš­čiai, „Va­ga“, Vil­nius

1983 Kur nak­vo­ja vė­jai, rink­ti­nė, „Va­ga“, Vil­nius

1986 Paukš­čių ta­kas, ei­lė­raš­čiai, „Vy­tu­rys“, Vil­nius

1988 Ge­le­ži­nė var­lė, pa­sa­kos, „Vy­tu­rys“, Vil­nius

1989 Auk­si­nė šiau­dų švie­sa, pa­sa­kos, „Vy­tu­rys“, Vil­nius

1996 Kam ka­ti­nui ūsai?, pro­za, „Ty­to al­ba“, Vil­nius

2002 Paskutinė Čepkelių ragana, „Mažasis vyturys“, Vilnius

2004 Kipšo dūda, „Žara“, Vilnius

2008 Žvirblių seimelis, „Petro ofsetas“, Vilnius

Gaidos:

1977 Teisutis Makačinas. Trys pasakos: aukštam balsui ir fortepijonui.

Žodžiai Leonardo Gutausko, Vilnius

1978 Osvaldas Balakauskas. Kolonom virpanti giesmė.

Odė Laurynui Stuokai-Gucevičiui: chorui ir sopranui solo.

Žodžiai Leonardo Gutausko, Vilnius

1981 Antanas Rekašius. Girių giesmės: dvibalsės dainos vaikams.

Žodžiai Leonardo Gutausko. Vilnius

1982 Osvaldas Balakauskas. Prie mėlynos gėlės: ciklas chorui.

Žodžiai Leonardo Gutausko, Vilnius

1995 Nijolė Sinkevičiūtė. Spalvotas ciklas.

Žodžiai Leonardo Gutausko, Vilnius

Premijos:

1981 Vals­ty­bi­nė pre­mi­ja

1990 Vil­ko dan­tų ka­ro­liai, ro­ma­nas, Pir­mo­ji kny­ga (Ra­šy­to­jų są­jun­gos pre­mi­ja už ge­riau­sią 1990–1991 kū­ri­nį), „Va­ga“, Vil­nius

1995 Sta­sio Šim­kaus I pre­mi­ja už ei­les N.Sin­ke­vi­čiū­tės „Spal­vo­tam cik­lui“

1998 Vyriausybės meno premija

2001 Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

2002 Premija už geriausią metų knygą vaikams

2007 Žemaitės premija

2008 Aisčio premija