Gelmių šamanas, 2024, bronza, granitas, 22x12x5 cm, 2/9

kategorijos
Tadas Gutauskas TaDas
Gimė 1970 m. ge­gu­žės 31, Vil­niu­je

Iš­si­la­vi­ni­mas:

1981 – 1988 M.K. Čiur­lio­nio me­nų gim­na­zi­ja, Vil­nius

1989 – 1995 Vil­niaus Dai­lės Aka­de­mi­ja, skulp­tū­ra, magistro laipsnis, Vil­nius

1995 Zalc­bur­go Va­sa­ros Aka­de­mi­ja, prof.Hermann Nitsch klasė, Zalcburgas

1995 – 1996 Ka­ra­liš­koji Vaiz­duo­ja­mo­jo Meno Akademija, prof. Ann Ed­holm klasė, Stokholmas

1996  Is­lan­di­jos Me­no ir Ama­tų Ko­le­džas, Reik­ja­vi­kas

Dar­bas, narystė:

Nuo 1997 Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys

1997 – 1999 Dai­li­nin­kas eks­per­tas (Lie­tu­vos Dai­li­nin­kų Są­jun­gos ga­le­ri­jo­je)

Nuo 2002 Tarptautinio skulptūros simpoziumo “Kuršių meno savaitė” kuratorius

Nuo 2004 Meno galerijos “TaDas” savininkas ir įkūrėjas

Nuo 2004 Vilniaus Rotary klubo “ Perkūnas“ narys

Nuo 2004 VŠĮ “ Galerija TaDas”  direktorius

Apdovanojimai:

2007 Kunigaikščio Gedimino pirmojo laipsnio apdovanojimas

2007 “ Skulptūros Lietuvos krepšiniui sukūrėjui “ Lietuvos krepšinio federacijos apdovanojimas

2009 Šv. Kristoforo statulėlė, Vilniaus miesto apdovanojimas

2009 Tūkstantmečio dainų šventės „ Amžių sutartinė “ apdovanojimas „ Tūkstantmečio žvaigždė “

2010 Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ordinas „ Už Tėvynės laisvę “

2019 Miesto Belaja Cerkov (Ukraine) apdovanojimas “ Geriausi architektūriniai – urbanistiniai projektai „

2021 Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimas “ Garbės ženklas “ ( Už nuopelnus Raseinių kraštui ir Raseinių krašto garsinimą Lietuvoje )

Svar­biau­sios per­so­na­li­nės pa­ro­dos:

2011 „ Unikalu Lt “, 13 medinių modernių Užgavėnių kaukių kolekcija, M.K. Čiurlionio muziejus, Velnių muziejus, Kaunas

2011 „ Unikalu Lt “, FIBA EUROPE užsakymu sukūrė Eurobasket 2011 skirtą sirgalių atributikos kolekciją ( marškinėliai, kepurės, amuletai, magnetai, verslo dovanos ir kt. )

2010 „ Polichrominė skulptūra “, Savicko paveikslų galerija, Vilnius

2007 „ Spalva ir forma“, baldų salonas „ Beola“, Vilnius, Lietuva

2006 „ Besikeičianti praeitis“, Lietuvos konsulatas, Niujorkas, JAV

2005 “ Šiaurės saulė“, Target galerija, Vašingtonas, JAV

2004 Tapyba, Litexpo parodų centras, Vilnius, Lietuva

2004 Tarptautinis seminaras “ Baltic Sea Visions”, Ventė, Lietuva

2003 Skulptūra, tapyba, Etten Leur miesto merija, Nyderlandai

“TaDas”, galerija Opsteker, Amsterdamas, Nyderlandai

Tapyba, objektai, Savicko paveikslų galerija, Palanga, Lietuva

“TaDas”, galerija Vasby parodų rūmai, Stokholmas, Švedija

Skulptūra, tapyba, Lietuvių  dailės muziejus, Čikaga, JAV

“Šiaurės saulė”, M.K.Čiurlionio dailės galerija, Čikaga, JAV

2002 “ TaDas “, Lietuvos Užsienio reikalų ministerija , Vilnius

2001 Tapyba, skulptūra, galerija Christiane Charles, Paryžius, Prancūzija

Garso – vaizdo instaliacija “Keturi gyvenimo būdai”, Vilnius, Lietuva

“Perfect World”, galerija Vartai, Vilnius

2000-2001 “Švytintys kūnai”, Teko Center galerija, Herningas, Ulrik Witt galerija,Danija

“Ledo skulptūrų parkas”, Vilnius, Lietuva

“Runos”, galerija “Barotti”, Klaipėda, Lietuva

“Simbolių kolekcija”, viešbutis Radisson SAS Astoria, Vilnius, Lietuva

1999-1997 “Ar­che­ti­pai”, ga­le­ri­ja Kreb­sen, galerija Carpe Diem, Ko­pen­ha­ga, Da­ni­ja

Vaiz­do-gar­so ins­ta­lia­ci­ja “Už­mirš­ti žen­klai” Art Cen­tre Re­pli­ca, Stok­hol­mas

Galerija Lie­tu­vos Ai­das, Vil­nius, Lie­tu­va

“Fan­ta­zi­ja nu­ga­li na­tū­rą”, Em­bai­xa­da Mi­nei­ra, San Pau­las, Bra­zi­li­ja

“Ug­nis ir že­mė”, ga­le­ri­ja Ar­ka, Vil­nius, Lie­tu­va

1996 Ta­py­ba, Häsel­lby pi­lis, Stok­hol­mas

1995 “Pa­ži­ni­mo me­dis” (su Yumi­ko Shio­za­ki, Ja­po­ni­ja), Skep­pshol­men,

Stok­hol­mas, Šve­di­ja

1994 Ta­py­ba, ga­le­ri­ja Lie­tu­vos Ai­das,Vil­nius

1993 Skulp­tū­ra, ga­le­ri­ja Var­tai, Vil­nius, Lie­tu­va

Svar­biau­sios gru­pi­nės pa­ro­dos:

2012 EXPO 2012, Yeosu , Pietų Korėja

2006 ” Namas prie upės“, Vilniaus miesto Rotušė, Vilnius, Lietuva

2006 „ VNMG paroda, Savicko paveikslų galerija, Palanga, Nida, Vilnius, Lietuva

2005 “ Mados Infekcija”( su Julian Fedo), Šiuolaikinio meno centras, Vilnius, Lietuva

2005 “ Širdžių karai“, galerija Aukso avis, Vilnius, Lietuva

2005 “ Kilimai” , Nacionalinis dramos teatras, Vilnius, Lietuva

2004 “ White “, Bird’s galerija, Melburnas, Australia

2004 Užupio tapybos pleneras, Vilnius, Lietuva

2004 “ Green Deco “, Litexpo parodų centras, Vilnius, Lietuva

2004 „Mados infekcija“(kolekcija su Julian Fedo), Forumo rūmai, Lietuva

„Gyvenimo būdai“, Fukuoka dailės muziejus, Japonija

2003 Tarptautinė meno mugė, Gentas, Belgija

“Kuršių meno savaitė 2003”, Ventė, Lietuva

Tapybos bienalė,Vasby parodų rūmai, Stokholmas, Švedija

“Akvariumas”, galerija Baroti, Klaipėda, lietuva

“Mados infekcija” kolekcija su Julian Fedo, Forumo rūmai, Vilnius, Lietuva

“Kuršių meno savaitė 2002”, Ventė, Lietuva

“Draugystė”, galerija Infra, Stokhomas, Švedija

“Žmogus ir gamta”, galerija “Minami Aoyama”, Tokijas, Japonija

“Be šešėlių”, Burglinster pilis, Liuksemburgas

2002 Lulea žiemos bienalė, Švedija

“Penki dailininkai iš Lietuvos”, galerija “1”, galerija Konstframjandet, Ekogaleriet , Gotene “Komuna”  Upsala, Švedija

2001 Tapyba, galerija Krebsen, Kopenhaga, Danija

“Vartams 10” galerija Vartai, Vilnius, Lietuva

“Susitikimai”, Vinliaus rotuðë, Vilnius, Lietuva

“Be šešėlių”, Europos Parlamento galerija, galerija Artyp, Briuselis, Belgija

Lenkijos institutas, Stokholmas, Švedija

“00:24. Įvairūs motyvai”, galerija Vartai, Vilnius, galerija Artist’s Space, Berlynas,

2000 “Intriga-Provokacija”, M.K.Čiurlionio Nacionalinis Dailës muziejus, Kaunas Lietuva

Tapyba, galerija May, Karise, Danija

1999 “Be šešėlių”, galerija Vartai, Vilnius, Lietuva

“Keturi=4”, Eurovartai, Taipėjus, Taivanis

“Vaiz­das+gar­sas. La­bo­ra­to­ri­ja”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

Tarp­tau­ti­nė dai­lės mu­gė, Stok­hol­mas, Šve­di­ja

“Var­tams – 8”, ga­le­ri­ja Var­tai, Vil­nius, Lie­tu­va

Lie­tu­vos me­ni­nin­kai, “9+9”, Aache­no ro­tu­šės dai­lės ga­le­ri­ja, Vo­kie­ti­ja

1998 Vaiz­do -gar­so ins­ta­lia­ci­ja “Rau­do­no­ji kny­ga”, Ex­po ‘98, Lie­tu­vos pa­vil­jo­nas,

Li­sa­bo­na, Por­tu­ga­li­ja

“Du van­de­ny­nai”, ga­le­ri­ja Fu­nar­te, San Pau­las, Bra­zi­li­ja

“Pen­kios kryž­ke­lės”, Klai­pėdos Pa­ro­dų rū­mai, Klai­pė­da, Lie­tu­va

1997 “Ma­giš­ka­sis re­a­liz­mas”, Cen­tri­nė Pa­ro­dų  Sa­lė, Ma­nie­žas, Sankt Pe­ter­bur­gas, Ru­si­ja

“Lie­tu­vos dai­lė 97: ga­le­ri­jos pri­sta­to”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

1996 “Konst Pris Eko­lo­gi”, Fred­sga­tan 12, Stok­hol­mas, Skånska Kon­stmu­seum Pic­tu­ra,

Skulp­tū­ra, Trel­e­bor­go dai­lės ga­le­ri­ja, Šve­di­ja

Skulp­tū­ra, ga­le­ri­ja Lo­ra, Stok­hol­mas, Šve­di­ja

1995 “Lie­tu­vos dai­lė 95”, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras, Vil­nius, Lie­tu­va

Ta­py­ba, Tvir­to­vė, Zalc­bur­gas, Aust­ri­ja

“2×2”, M.K. Čiur­lio­nio Na­cio­na­li­nis Daiės Mu­zie­jus, Pa­veiks­lų  ga­le­ri­ja, Kau­nas

1994 Ins­ta­lia­ci­ja “Ama­rai”, ga­le­ri­ja Ju­tem­pus, Vil­nius, Lie­tu­va

1994-1993 Pir­ma­sis ir ant­ra­sis tarp­tau­ti­nis skulp­tū­ros  sim­po­ziu­mas, “Eu­ro­pos parkas”, Vil­nius

1988 Res­pub­li­ki­nė vaiz­duo­ja­mo­jo me­no pa­ro­da, Šiuo­lai­ki­nio me­no cen­tras Vil­nius, Lietuva

Kūriniai viešoje erdvėje:

1993 Skulptūra  ”Triumfo arka ” , Europos parkas, Vilnius

1994 Skulptūra ” Skliautas ”,  Europos parkas, Vilnius

1995 Skulptūra ” Dygus ”,  Europos parkas, Vilnius

2002 Skulptūra ” Gyvenimo medis ”, viešbutis Holiday Inn, Vilnius

2003 Fontanas  ” Jausmų dėžė”, Forum Palace, Vilnius

2005 Mozaika ” Gyvenimas jūroje”, Telekomo sporto klubas, Vilnius

2006 Skulptūra ” Dvyniai”, Verslo trikampis, Vilnius

2006 Paminklas Adolfui Ramanauskui – Vanagui, Nemenčinė

2007 Monumentas ” Lietuvos krepšiniui”, prie Siemens Arenos, Vilnius

2009 Skulptūra  ”Vienybės medis“,  Lietuvos vardo Tūkstantmečiui, Vingio parkas, Vilnius

2010 Skulptūra  „ Saulės vaikai “, Augustino Rakausko piliakalnis, Vaizgakiemis, Prienai

2010 Skulptūra  „ Laisvės kelias “, Konstitucijos prospektas, Vilnius

2012 Paminklas Jonui Mačiuliui- Maironiui, Maironio parkas, Raseiniai

2013 Skulptūra „Svetingumo vartai“, Druskininkai

2015 Skulptūra “ Suomis “, Vilnius

2016 Skulptūra “ Golfi „, Europos centro golfo klubas, Vilniaus rajonas, Lietuva

2016 Paminklas lietuvių tremtiniams, ( arch. Algirdas Kaušpėdas ) Tomskas, Rusija

2016 Skulptūra “ Ugniavandenis „, Valčiūnai, Vilniaus rajonas, Lietuva

2019 Atminimo ženklas architektui Antanui Vivulskiui, ( arch. Gintaras Čaikauskas ), Vilnius

2020 Lietuvos Partizanų memorialas Kryžkalnyje, architektas Saulius Pamerneckis, Raseinių rajonas